สัญญายินยอม

สัญญายินยอม

กรุณาอ่านข้อตกลงและกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

บริษัท แอมป์ สปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง ค่าสินไหมทดแทน ข้อสันนิษฐานความเสี่ยง และ การปลดเปลื้องการรับผิด

ข้อตกลงต่อไปนี้จะกล่าวถึงการให้บริการใดๆ ในนามของ บริษัท แอมป์ สปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ สนามแทรมโพลีน แอมป์ รวมถึงตัวแทนทั้งหมด เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้สืบทอด กิจการในเครือ ผู้ให้การสนับสนุน เจ้าของที่ดิน หุ้นส่วน ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนร่วม อาสาสมัคร พนักงาน รวมไปถึงบุคคล หรือ สิ่งใดที่สามารถเป็นตัวแทนในนามของบริษัทที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยจะกล่าวรวมในข้อตกลงนี้ว่า “แอมป์”  โดยข้าพเจ้าตกลงที่จะละเว้น ค่าสินไหมทดแทน และไม่กล่าวหา แอมป์ ในนามของข้าพเจ้า คู่สมรสของข้าพเจ้า บุตรของข้าพเจ้า ผู้ปกครองของข้าพเจ้า ทายาทของข้าพเจ้า หรือ ผู้อยู่ในการปกครองของข้าพเจ้า ดังที่ได้กำหนดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

ข้อสันนิษฐานและการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงใดๆ : ข้าพเจ้า ผู้บรรลุนิติภาวะตามที่ระบุไว้ด้านล่าง มีอายุอย่างน้อย 20 ปี ในนามของข้าพเจ้า และ ในนามของผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ของผู้เข้าใช้บริการซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ผู้เยาว์) ตามที่ระบุชื่อไว้ในสัญญา รู้อย่างเท่าทัน อย่างสมัครใจ และ เต็มใจยอมรับข้อสันนิษฐานความเสี่ยงทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ต่อการบาดเจ็บ การสูญหาย หรือ การสูญเสียอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในสิ่งปลูกสร้างของแอมป์  ไม่ว่าจะเกิดโดยการกระทำ การมีส่วนเกี่ยวข้อง การไม่กระทำ หรือ การเกิดโดยความประมาทของ แอมป์ ข้าพเจ้าขอแสดงตนว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอำนาจเต็มในฐานะผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ของผู้เยาว์ตามชื่อที่ได้ระบุไว้ด้านล่าง

ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการใช้บริการสนามแทรมโพลีนของ แอมป์ นั้นมีความเสี่ยง  และข้าพเจ้าเห็นด้วยอย่างยิ่งและสัญญาที่จะยอมรับ ข้อสันนิษฐานความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อทำกิจกรรมเหล่านี้อย่างสมัครใจ โดยความเสี่ยงดังกล่าวนั้นรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บาดแผลจากของมีคมและการฟกช้ำ การหกล้ม กระดูกหัก การบาดเจ็บของข้อมือ แขน ขา ข้อเท้า หลัง ศีรษะ หรือ คอ การบาดเจ็บจากการตีลังกาหรือสัมผัสกับผู้เข้าใช้บริการคนอื่นๆ การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง และ/หรือการเสียชีวิต ซึ่งอาจ เกิดขึ้นได้จากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งถูกและผิดวิธี โดยทางใดทางหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การใช้อุปกรณ์ที่ ผิดปกติหรือชำรุด และ/หรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมของสิ่งอำนวยความสะดวก พื้น หรืออุปกรณ์ นอกเหนือจากนี้ข้าพเจ้าได้อธิบายความเสี่ยงเหล่านี้ให้แก่ผู้เยาว์ในการปกครองของข้าพเจ้าที่ได้ระบุชื่อไว้ในสัญญานี้แล้ว ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าและ/หรือผู้เยาว์ตามรายชื่อที่ได้ระบุไว้ มีสภาพร่างกายที่ปกติสมบูรณ์ดีสำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ข้าพเจ้าและ/หรือผู้เยาว์จะเข้าร่วม และขอรับรองว่าข้าพเจ้าและ/หรือผู้เยาว์ไม่ได้มีอาการผิดปกติทางการแพทย์ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ของ แอมป์ อย่างปลอดภัย

การสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆทั้งหมด : ข้าพเจ้า ในนามของตนเองและผู้เยาว์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลง ขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องคดี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือความรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บส่วนบุคคล การสูญเสีย หรือ สูญหายของทรัพย์สิน ใดๆ ต่อ แอมป์ โดยการสละสิทธิ์ดังกล่าวครอบคลุมไปถึง แต่ไม่เพียงจำกัดต่อ ความประมาทใดๆ การขาดการดูแล และ/หรือ ขาดการแนะนำ อุปกรณ์ที่ผิดปกติ หรือ กิจกรรมต่างๆ จากผู้อื่น การสละสิทธิ์นี้กระทำเพื่อปล่อยถอน แอมป์ จากความรับผิดชอบทั้งปวงต่อ การบาดเจ็บส่วนบุคคลใดๆ การสูญเสีย การสูญหายของทรัพย์สิน  และ/หรือ การเสียชีวิต ของข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์ในปกครองตามที่ได้ระบุไว้  ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ แอมป์  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากหรือมีผลมาจากการที่ข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การใช้แทรมโพลีน อุปกรณ์อื่น ที่จอดรถ สิ่งปลูกสร้าง หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยให้การปล่อยถอนนี้มีผลบังคับตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นวันใดๆ ก็ตามในอนาคต รวมไปถึงวันนี้ ซึ่งข้าพเจ้าและ/หรือผู้เยาว์ตามที่ได้ระบุไว้อาจได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ของแอมป์ โดยการปล่อยถอนนี้มีผลต่อทั้ง ทายาท ตัวแทน และ ทรัพย์สินในครอบครองของข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครอง

ข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นชอบอย่างสมัครใจที่จะสละสิทธิ์ ปล่อยถอน และประกาศไม่เอาความแอมป์ และยอมรับที่จะไม่ต่อสู้คดี เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึง ระงับข้อเรียกร้องใดๆ จากแอมป์  เมื่อเกิดความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตอันเกิดจากผลของการจัดการของแอมป์ หรือการจัดการช่วยเหลือทางการแพทย์ล้มเหลว ไม่ว่าจะเกิดต่อข้าพเจ้าหรือผู้เยาว์ในปกครองของข้าพเจ้าที่ได้ระบุไว้ก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีการประกันภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดหรือประสบต่อข้าพเจ้าระหว่างที่ใช้บริการ ถ้ามิเช่นนั้นข้าพเจ้าขอแบกรับค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้ายินยอมมอบสิทธิ์ให้กับ แอมป์ ในขอบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับข้าพเจ้าและ/หรือ ผู้เยาว์ตามที่ได้ระบุไว้ เมื่อ แอมป์ ได้พิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นทางการแพทย์ และข้าพเจ้าเห็นชอบที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

การอนุญาตให้ใช้ภาพถ่าย : แอมป์ได้รับสิทธิ์ในการ บันทึกและเผยแพร่ ภาพถ่าย และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหว ของข้าพเจ้า และ/หรือผู้เยาว์ที่ได้ระบุไว้ และอนุญาตให้ใช้ชื่อข้าพเจ้าหรือชื่อผู้เยาว์ เสียงและการปรากฏในการเชื่อมต่อกับสื่อสังคม (โซเชียลมีเดีย) และ สื่อส่งเสริมการขาย ทุกชนิด ข้าพเจ้ารับทราบและเห็นชอบว่า การมอบสิทธิ์ให้ใช้ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวนี้ปราศจากการชดเชยใดๆ

ข้าพเจ้า ทั้งในนามของข้าพเจ้าเองและในนามของผู้ปกครอง ผู้อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ ของผู้เยาว์ตามกฎหมาย ดังที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ได้อ่านข้อตกลงนี้อย่างถี่ถ้วนและเข้าใจเงื่อนไขต่างๆ ครบถ้วนแล้ว จึงได้ลงนามอย่างสมัครใจและเข้าใจว่า ได้สละสิทธิ์ต่างๆ โดยการลงนาม และเห็นชอบให้ผูกมัดตามเงื่อนไข ให้สัญญานี้มีผลกับข้าพเจ้าและผู้เยาว์ในปกครองตามที่ได้ระบุไว้ หากพบว่าส่วนใดของข้อตกลงนี้ไม่เป็นไปตามหรือไม่สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายไทย ก็ให้ส่วนที่เหลือยังคงในอำนาจและมีผลตามกฎหมายอยู่

ข้อมูลที่ได้ให้ไว้นั้นจะใช้เพื่อเป็นหลักฐานการยินยอมตามเงื่อนไขดังที่กล่าวมาในสัญญาสละสิทธิ์นี้เท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามเพื่อทำการตลาดหรือประโยชน์อื่นใด